15 0

Publikováno uživatelem  v rubrice Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti
A.C.G. Praha, a.s.
sídlo: Janáčkovo nábř. 139/57, Malá Strana, PSČ 150 00, Praha 5
IČ: 452 40 582
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1226

svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17.06.2014 od 16:30 hodin v sídle advokátní kanceláře NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 260 70 341, na adrese Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání člena představenstva společnosti, paní Ing. Jitky Fanturové, nar. dne 14.01.1959,
4. Odvolání člena dozorčí rady společnosti, pana Jaroslava Hrada, nar. dne 17.04.1961
5. Volba člena dozorčí rady společnosti, paní Ing. Jitky Fanturové, nar. dne 14.01.1959,
6. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, přijetí úplného znění stanov
8. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 17.06.2014 od 16:00 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
a) k bodu 3 pořadu – Odvolání člena představenstva společnosti, paní Ing. Jitky Fanturové

Návrh usnesení:

»Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena představenstva společnosti, paní Ing. Jitku Fanturovou, nar. dne 14.01.1959, z funkce člena představenstva společnosti. «

Zdůvodnění:
Vzhledem ke změně stanov společnosti, kdy stanovy v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích budou stanovovat, že představenstvo společnosti má pouze dva členy, navrhuje představenstvo odvolat jednoho z dosavadních členů představenstva.

b) k bodu 4 pořadu: Odvolání člena dozorčí rady společnosti, pana Jaroslava Hrada

Návrh usnesení:
»Valná hromada odvolává člena dozorčí rady, pana Jaroslava Hrada, nar. dne 17.04.1961, z funkce člena dozorčí rady společnosti. «

Zdůvodnění:
Vzhledem k plánovanému ukončení spolupráce s dosavadním členem dozorčí rady společnosti, navrhuje představenstvo odvolání pana Jaroslava Hrada z funkce člena dozorčí rady společnosti.

c) k bodu 5 pořadu: Volba člena dozorčí rady společnosti, paní Ing. Jitky Fanturové

Návrh usnesení:

»Valná hromada volí s okamžitou účinností členem dozorčí rady společnosti, paní Ing. Jitku Fanturovou, nar. dne 14.01.1959. «

Zdůvodnění:
Vzhledem k odvolání jednoho člena dozorčí rady a nutnosti doplnění počtu členů dozorčí rady společnosti (dozorčí rada má dle stanov tři členy), navrhuje představenstvo zvolit novým členem dozorčí rady paní Ing. Jitku Fanturovou, nar. dne 14.01.1959.

d) k bodu 6 pořadu: Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. «

Zdůvodnění:
Představenstvo doporučuje, aby právní režim společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích.

d) k bodu 7 pořadu: Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení:
»Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu. «

Zdůvodnění:
Důvodem navržených změn je přizpůsobení se nové právní úpravě (zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník).

Jedná se zejména o:
- změnu terminologie v návaznosti na terminologii používanou zákonem o obchodních korporacích,
- úprava počtu členů a působnosti představenstva společnosti,
- úprava působnosti dozorčí rady společnosti,
- přizpůsobení rozhodování o zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti nové právní úpravě,
- vypuštění možnosti volby třetiny dozorčí rady zaměstnanci společnosti,
- nevytváření rezervního fondu,
- úprava způsobu rozdělování zisku aj.

Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne doručení tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady v místě konání valné hromady. Všechny dokumenty jsou akcionářům k dispozici ode dne doručení tohoto oznámení do dne konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.acg.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

V Praze, dne 15.5.2014

Lenka Hradová,
člen představenstva

Ing. Jitka Fanturová
člen představenstva

Ing. Monika Zittová
člen představenstva