19 0

Publikováno uživatelem  v rubrice Uncategorized

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti
A.C.G. Praha, a.s.
sídlo: Janáčkovo nábř. 139/57, Malá Strana, PSČ 150 00, Praha 5
IČ: 452 40 582
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1226

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30.06.2015 od 14:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení roční účetní závěrky roku 2014
4. Volba člena představenstva
5. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 30.06.2015 od 13:30 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 3 pořadu – Schválení roční účetní závěrky roku 2014

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku roku 2014 «

Zdůvodnění:

Na základě předložených podkladů (aktiva a pasiva a výsledovka ve formě státních výkazů včetně přílohy), navrhuje představenstvo schválit roční účetní závěrku roku 2014.


b) k bodu 4 pořadu – Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

»Valná hromada volí paní Lenku Hradovou členem představenstva s účinností
ke dni 01. 12. 2015. «

Zdůvodnění:

Vzhledem k ukončení pětiletého funkčního období paní Lenky Hradové ke dni 30.11.2015 volí valná hromada opětovně s účinností ke dni 01.12.2015 paní Lenku Hradovou členem představenstva.

V Praze, dne 20.05.2015

Lenka Hradová Ing. Monika Zittová
člen představenstva člen představenstva