26 0

Publikováno uživatelem  v rubrice Uncategorized

Pozvánka na valnou hromadu společnosti
Představenstvo společnosti

A.C.G. Praha, a.s.sídlo: Janáčkovo nábř. 139/57, Malá Strana, PSČ 150 00, Praha 5
IČ: 452 40 582
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1226

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30.06.2014 od 16:30 hodin v sídle společnosti.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení roční účetní závěrky roku 2013
4. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 30.06.2014 od 16:00 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 3 pořadu – Schválení roční účetní závěrky roku 2013
Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku roku 2013 «

Zdůvodnění:

Na základě předložených podkladů (aktiva a pasiva a výsledovka ve formě státních výkazů včetně přílohy), navrhuje představenstvo schválit roční účetní závěrku roku 2013.

V Praze, dne 26.05.2014

Lenka Hradová Ing. Monika Zittová Ing. Jitka Fanturová
Člen představenstva člen představenstva člen